.:مرگ گلبرگهای مريم:.

دست نوشته های یک دوست

راز زندگی

            سختی های زندگی را                            با ناخن هایم کندم                                                سالهایی که گذراندم منو خسته کرد   حتی بر نگشتم که نگاهشون ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
بهمن 91
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
5 پست
سرگذشت
1 پست
زندانی
1 پست
اسیر_عشق
1 پست
مرگ
1 پست
خیانت
1 پست
شکست
1 پست
رد_پا
1 پست
حس_زندگی
1 پست
تولد
1 پست